Har du haft et 2-leddet brugernavn med et mellemrum, så kan mellemrummet være fjernet, da programmet ikke længere tillader mellemrum i brugernavn.

Støt vore annoncører - de støtter os. Klik på deres annonce.Alle sælgere opfordres til at tjekke, at de har fået opslået deres lots i de rigtige kategorier. I dag er mere end 20% af lottene placeret i de forkerte kategorier.

Regler og vilkår

Regler og vilkår
Læs disse regler igennem, inden du opretter dig som bruger, da

oprettelse som bruger er en accept af nedenstående regler og vilkår. 

NB. Det gælder også indberetning i medfør af DAC7-bestemmelserne, som du kan læse mere om nederst på denne side.

dff-netsalg.dk er en net baseret online markedsplads (formidlingsplatform), der af Danmarks Filatelist Forbund (DFF) er stillet gratis til rådighed for samlere af frimærker, postkort, posthistorisk materiale, litteratur, mønter og tilbehør.

Alle henvendelser til dff-netsalg.dk (Team Netsalg) skal ske skriftligt via "Kontakt os".  Der ydes ikke telefonisk support. Alle henvendelser bruges positivt til at forbedre funktionen "Hjælp", som tilgås nederst på forside af www.dff-netsalg.dk "Hjælp" bliver løbende ajourført, hvorfor alle brugere opfordres til at søge hjælp og information ved at læse i denne funktion. A periodisk gives der i Facebookgruppen "DFF Netsalg" information om ændringer. Evt. ændringer vil dog altid samtidig også blive indført som rettelser af teksterne under "Hjælp". 

Ved systemfejl eller forslag til ændringer, kontakt Team Netsalg via "Kontakt os".

Oprettelse som bruger på dff-netsalg.dk

Det er gratis at registrere sig som bruger med adgang til at købe på dff-netsalg.dk. Ved registreringen skal oplyses telefonnummer og mailadresse. Når du opretter dig som bruger på www.dff-netsalg.dk, skal du anføre et valgfrit brugernavn. Brugernavnet må ikke kunne opfattes som anstødeligt sprogbrug. Det tilrådes at vælge et andet brugernavn end brugerens kaldenavn, da brugernavne er søgbare på internettet.

Alle anmodninger om registrering som bruger bliver gennemgået manuelt. Herefter får en ny bruger tilsendt en velkomstmail og kan logge sig på.

Hvis du vil oprettes som bruger med adgang til at sælge, skal du være medlem af en klub tilsluttet DFF eller være direkte abonnent på DFT. Hvis du skriver via ”Kontakt os” og oplyser dit medlemsnummer, så bliver du godkendt og kan logge på, når du har modtaget et velkomstbrev.

Er du ikke medlem af DFF eller en klub tilknyttet DFF og gerne vil have mulighed for at kunne sælge, kan du kontakte DFF på e-mail danfil@danfil.dk og oprette et medlemskab. Samtidig får du medlemsbladet DFT (Dansk Filatelistisk Tidsskrift) tilsendt 6 gange årligt.

Vil du sidenhen skifte dit brugernavn, skal du skrive til "Kontakt os", og oplyse det brugernavn, du gerne vil skifte til.

På dff-netsalg.dk skelnes der ikke mellem, om en bruger er en privatperson eller en momsregistreret handler.

Det er ikke tilladt for samme bruger at have mere end en brugerkonto, selvom brugernavn eller mailadresse er anderledes. Dette vil medføre, at brugerkonti, uden varsel, vil blive blokeret.

Oprettelse af klub som bruger

En frimærkeklub tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund har mulighed for at oprette sig som bruger med adgang til at købe og sælge på dff-netsalg.dk.

Ved registreringen som bruger skal opgives klubbens navn (i feltet: Fornavn), et personnavn (i feltet: Efternavn), en kontaktadresse, mail og telefonnummer. Desuden skal felterne ”betalingsanvisning” og ”standard faktura besked” udfyldes.

Det er muligt for klubben gratis at afvikle en eventauktion eller en klubauktion på dff-netsalg.dk. Kontakt altid administrator for at rekvirere (særlig) vejledning og regler - og for at afklare evt. spørgsmål.

Efter aftale med administrator for dff-netsalg.dk kan klubben få tildelt kategori med eventauktion eller klubauktion.

Bestyrelsen for den pågældende frimærkeklub er ansvarlig for retmæssig anvendelse af brugernavn, password/adgangskode og de via brugernavnet foretagne transaktioner.

Sælgers ansvar

Sælgers oplysningspligt i henhold til markedsførings- og købeloven betyder, at sælger er ansvarlig for, at et salgslot er ægte og i samleværdig kvalitet. Sælger skal som udgangspunkt altid nævne såvel katalog, katalognummer og salgspris i danske kroner som, hvorvidt emnet er stemplet, postfrisk, hængslet eller ubrugt. Hvis sælger for et enkelt mærke henviser til katalogværdi, skal det pågældende mærke være i god gennemsnitskvalitet.

Beskrivelse af lottet har stor betydning for købsinteressen og efterfølgende også for købers tilfredshed med lottet. Det er med beskrivelsen, at sælger har mulighed for at fremhæve karakteristika og evt. sjældenhed ved det udbudte lot. Af beskrivelsen skal det fremgå, hvorvidt der er mangler (f.eks. mht. takning, rift, reparation og folder), tale om efterstempling/ordrestempling og tyndhed i papiret/hængselspor. For de klassiske frimærkers vedkommende kan det af specialkatalog for det pågældende samleområde fremgå, at et mærke er samleværdigt med et væsentligt nedslag i katalogværdien, selv om der mangler takker. I givet fald skal der henvises til det pågældende specialkatalog. For postkort skal sælger altid beskrive den aktuelle stand, og hvorvidt det er et originalt postkort eller et optryk, et eftertryk, et nytryk eller et faksimile. Desuden anbefales det for postkort, at begge sider vises, når lottet slås op. Det er god markedsføring!

Desuden henvises til ”Best practice (etiske regler)” under funktionen ”Hjælp”.

Sælger er forpligtet til at besvare spørgsmål angående konkrete lots. Undladelse heraf kan medføre midlertidig lukning af brugerkonto. Ved gentagelse kan bestyrelsen for DFF vælge at lukke pågældendes konto permanent (eksklusion fra dff-netsalg.dk).

Antal billeder, der uploades i forbindelse med oprettelse af lot, er sat til højest 20 styk i format JPEG (max. 5 MB), når de gemmes via funktionen upload på dff-netsalg.dk's webserver. For billeder, der indsættes i feltet "beskrivelse", er der ikke sat begrænsning, da de fortsat vil være gemt på sælgers egen webserver. 

Minimumsalgspris for emner, der udbydes via dff-netsalg.dk, skal være 1 kr. pr. emne. Herudover bestemmer sælger selv prisen, der angives i danske kroner (Dkr.).

Ved genopslag af et lot eller ved salg af et lignende lot er det sælgers eget ansvar, at den anførte pris er den af sælgeren krævede minimumspris.

Usolgte salgslot slettes automatisk efter 120 dage. Det er en sælgers eget ansvar at have kopi af tekster og billeder, anvendt ved opslag af lots til salg.

Sælger forpligter sig i overensstemmelse med de gældende regler i købeloven for internetsalg til at give køber 14 dages fortrydelsesret, regnet fra dato for modtagelse af købt lot. Returnering af købt lot sker for købers regning og risiko.

Desuden er sælger forpligtet til at overholde den ved e-handel gældende 2-årig reklamationsret for ubeskrevne mangler. Sælger er forpligtet til at acceptere købers fortrydelse inden for de 2 år, hvis køber f.eks. ved udtalelse/attest fra prøver kan dokumentere, at det leverede ikke er i overensstemmelse med den beskrivelse, sælgeren har anvendt ved opslag af lottet.

Det er sælgers eget ansvar at opkræve evt. brugtmoms, hvis denne sælger efter brugtmomsordningen (se mere herom under "Hjælp").

Køber betaler ingen gebyrer for køb. Det er således ikke tilladt for sælger at opkræve et gebyr udover dækning af porto, kuvert og evt. ekstra omslag pr. salgslot med mindre, at et eventuelt merkøb resulterer i en højere portotakst.

Købers ansvar mv.

Køber er ansvarlig for at udvise ”sund sans” og positiv skepsis i forbindelse med e-handel generelt – f.eks. i forhold til, at et objekt udbydes til en uforholdsmæssig lav pris trods en beskrevet høj katalogværdi.

Køber har en undersøgelsespligt. Denne løftes ved at undersøge et købt lot ved modtagelsen. Selv om der ved e-handel er en 2-årig reklamationsret for mangler, er det ulige mere hensigtsmæssigt at reklamere inden for 14 dage efter modtagelsen, idet det samtidig giver mulighed for at fortryde handlen.

Såfremt en køber er usikker på ægtheden af et lot eller finder en beskrivelse mangelfuld, bør muligheden for at stille spørgsmål til sælger udnyttes inden hammerslag.

Køber skal afregne direkte til sælger senest 5 dage efter købet, medmindre andet er aftalt med sælger.

Uenigheder i forbindelse med salg

Uenighed mellem køber og sælger om afvikling af en handel løses ved, at parterne gensidig annullerer handlen, jr. også de gældende regler i købeloven fsva. internetsalg. 

Afregning fra køber skal ske direkte til sælger senest 5 dage efter købet, medmindre andet er aftalt med sælger. Sker dette ikke, kan sælger indberette køber til dff-netsalg.dk via ”Kontakt os”. Herefter vil køber blive blokeret for adgang til sin brugerkonto, indtil sagen er undersøgt.

Hvis en forsendelse mellem sælger og køber ikke kommer frem, er det en sag mellem distributør, sælger og køber.

Reklamation mht. beskrivelse af lot, mangler, defekter eller lottets ægthed vurderes ikke af dff-netsalg.dk, da dette alene er sælgerens ansvar, hvorvidt det er korrekt og retvisende. Der henvises til købelovens regler for internethandel om returret inden 14 dage efter modtagelse af lottet.

Hvis sælger ved returnering af et købt lot ikke tilbagebetaler det af køberen indbetalte beløb for det pågældende lot, kan køber indberette sælger til dff-netsalg.dk via ”kontakt os”.  Hvis sælger, efter 7 dage fra henvendelse fra dff-netsalg.dk, ikke har gennemført tilbagebetaling, vil sælger blive blokeret for adgang til sin brugerkonto, indtil sælger har fremlagt dokumentation for tilbagebetaling af det af køberen indbetalte beløb.

Ved gentagne henvendelser fra samme bruger til dff-netsalg.dk med emner, som brugeren selv kan løse ved ovenstående vejledning eller ved at læse i funktionen ”hjælp”, kan DFF opkræve et gebyr på 250 Kr. pr. henvendelse. Beløbet går til driften af www.dff-netsalg.dk .

Ansvarsfraskrivelse mv.

dff-netsalg.dk forventer, at dialoger vedr. lots foregår uhindret og i en urban tone. Hvis sælger undlader at besvare mails afsendt via ”kontakt sælger”, tilrådes det at foretage fornyet henvendelse. I de situationer, hvor det f.eks. handler om beskrivelse af et lot, har dff-netsalg.dk ikke mulighed for at gå ind i dialogen. I de situationer, hvor henvendelsen handler om køb/salg af et lot, kan dff-netsalg.dk evt. kontaktes via ”kontakt os”.

dff-netsalg.dk er uden ansvar for, at handlen gennemføres mellem sælger og køber. dff-netsalg.dk yder ingen erstatning for mangler ved det solgte eller manglende betaling heraf. dff-netsalg.dk er desuden ikke ansvarlig for eventuel bortkomst af salgsemner under forsendelse.

dff-netsalg.dk har ret til, uden varsel og uden at fremlægge årsag, at fjerne salgslot og/eller eventuelt blokere en bruger.

Misbrug eller mistanke om misbrug af ens brugerkonto skal straks anmeldes til dff-netsalg.dk via ”kontakt os”, så en nærmere undersøgelse kan igangsættes.

Mistanke om en ulovlig handling eller forsøg på en ulovlig handling vil blive politianmeldt.

Nedbrud på eller svigtende adgang til online-markedspladsen (formidlingsplatformen) dff-netsalg.dk såvel som ødelæggelse/beskadigelse af brugerdata, der kan henføres til leverandør af programmel bag dff-netsalg.dk eller til hosting af dff-netsalg.dk, kan dff-netsalg.dk/Danmarks Filatelist Forbund ikke gøres ansvarlig for.

Udsættelse af budfrist

Auktioner udsættes 5 minutter, hvis der indkommer bud indenfor de sidste 5 minutter før auktionens slut. Dvs. hvis en auktion slutter kl. 08:00, og der kl. 07:57 indløber et bud, vil auktionen forlænges til kl. 08:02.

Denne praksis afspejler virkelighedens verden, hvor auktionarius også vil udsætte hammerslag, hvis der indkommer bud i sidste øjeblik. Med andre ord, vil brugere af dff-netsalg.dk altid have 5 minutter til at besvare et bud på en auktion.

Bannerreklamer

Annoncører

Mod betaling har annoncører adgang til at indrykke bannerreklamer på forsiden af dff-netsalg.dk. Kontrakt/aftale indgås med Danmarks Filatelist Forbund, Blokken 88, 3460 Birkerød via email: danfil@danfil.dk 

Annoncører skal være momsregistreret og annoncens indhold skal være relateret til frimærker, postkort, mønter samt tilbehør eller relevant litteratur.

Bannerreklamer faktureres pr. stk. med 6 måneders mellemrum. En indgået aftale er fortløbende, men kan opsiges med 1 måneds varsel.

En bannerreklame kan uden beregning til enhver tid trækkes tilbage af annoncøren.

Nationale udstillinger

I forbindelse med nationale frimærkeudstillinger har den arrangerende klub uden beregning i op til 6 måneder inden udstillingen mulighed for at få en bannerreklame i venstre side (lodret), når det nævnes, at arrangementet sker i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund.

Det er et krav, at den udstillende klub tilsvarende på deres hjemmeside skal have en bannerreklame og/eller et link til dff-netsalg.dk. Bannerreklamen fås via "kontakt os" fra dff-netsalg.dk

Gebyr

Sælger betaler INTET gebyr for en standard oprettelse af salgsemner og INTET gebyr for solgte salgsemner. 

Der er gebyr ved tilkøb af "Auktions muligheder" (profileringsgebyrer):

  • Fremhævede - Din auktion vises tilfældigt på startsiden Kr. 5
  • Fed titel - Tilføj en fed skrifttype til dit lot i søgeresultaterne Kr. 1
  • TILBUD-banner - Tilføj et banner til din auktion Kr. 5
  • Fremhæv - Danner en lyseblå ramme om dit lot kr. 2

Gebyret pålægges kun én gang - nemlig ved oprettelsen. Gebyret er indeholdt 25% moms.

Ved brug af funktionen "gensælg" pålægges ikke nyt gebyr. Ved brug af funktionen "Sælg lignende" pålægges gebyr, hvis der ved det tidligere lot var tilføjet profileringsgebyr, da der er tale om oprettelse af et nyt lot.

De til salg udbudte lot vises i en periode på op til 14 dage, hvorefter de tages af hjemmesiden uden yderligere varsel. Ved fornyet udbud (gensalg) af samme salgslot betaler sælger stadig intet oprettelsesgebyr eller nyt gebyr for tilvalg af auktions muligheder.

Der ydes ingen refusion af - eller rabat på gebyrer. Dette gælder også, selv om emnerne ikke bliver solgt og/eller betalt. 

DFF opkræver gebyrer med op til 6 måneds interval og med betalingsfrist på 14 dage. DFF fakturerer kvartalsvis til de brugere, hvor saldoen for profilgebyr overstiger 25 kr. Brugere skal afvente faktura med betalingsoplysninger fra DFF. Ved manglende betaling blokeres sælgers brugerkonto, indtil det udestående beløb er betalt. 

Formidlingsleder

DFF’s bestyrelse udpeger en formidlingsleder/supporter for dff-netsalg.dk.

Ved eventuel uenighed mellem køber og sælger om vilkår for en handels gennemførelse eller en brugers manglende efterlevelse af en indgået aftale, kan formidlingslederen kontaktes. Gebyr for inddragelse af formidlingsleder er minimum 250 kr. pr. sag. Gebyret betales af den part, som indsender klagen.

Gebyret går direkte til DFF. Formidlingslederen træffer herefter endelig afgørelse om på hvilke vilkår, handlen skal gennemføres.

Uenighed om beskrivelse af lot, mangler, defekter eller lottets ægthed vurderes ikke af formidlingslederen, idet køber henvises til købelovens regler for internethandel om returret inden 14 dage efter modtagelse af lottet.

Såfremt sælger ved returnering af et købt lot, ikke tilbagebetaler det af køberen indbetalte beløb for det pågældende lot, kan køber skriftligt henvende sig til dff-netsalg.dk. dff-netsalg.dk kontakter da sælger for efterlevelse af købelovens for internethandel om returret. Hvis sælger efter 14 dage fra henvendelse fra dff-netsalg.dk ikke har gennemført tilbagebetaling, har dff-netsalg.dk mulighed for at blokere for sælgerens adgang til at sælge. Evt. genregistrering som sælger kan først ske efter dokumentation for tilbagebetaling af det af køberen indbetalte beløb.

Alle dff-netsalg.dk’s brugere skal være opmærksomme på, at siden administreres/supporteres af frivillige. Der er begrænsede ressourcer til rådighed; og brugerne skal derfor nøje overveje om en henvendelse har en karakter, der er afgørende for brugen af siden. 

Udmeldelse

Det er frivilligt at være medlem. Du kan altid uden gebyr få slettet din konto på dff-netsalg.dk. Alle igangværende handler eller bud skal være afsluttet, før en konto kan blive lukket. 

Ved lukning af en konto bliver eventuelt skyldige gebyrer opgjort og indkrævet øjeblikkeligt.  

For at lukke din konto skal du henvende dig til dff-netsalg.dk, via "Kontakt os" Du kan altid igen registrere dig som bruger på dff-netsalg.dk.  

Der foretages uden varsel en manuel sletning af de brugerkonti, hvor der ikke har været foretaget login i mere end 365 dage.

Fortrolighedspolitik

Der henvises til "cookies policy" (fortrolighedspolitik), hvor du klikker på "læs mere".

DAC7 - VIGTIG INFORMATION TIL DIG, SOM SÆLGER PÅ DFF NETSALG

EU har pr. 1. januar 2023 indført et nyt regulativ, som hedder DAC7, som betyder, at digitale platforme forpligtes til at indsamle og indberette oplysninger, som gør det muligt at identificere de brugere, som sælger varer, leverer tjenesteydelser eller udlejer fast ejendom eller transportmidler via en digital platform.

Danmarks Filatelist Forbund har fået en kendelse fra SKAT, at dff-netsalg.dk er en digital platform med indberetningspligt. Det betyder af DFF er forpligtet til at indberette oplysninger om de sælgere på DFF Netsalg, som i løbet af et år har foretaget minimum 30 salgstransaktioner eller har haft en omsætning (hammerslag) på mere end 2.000€.

DFF indberetter oplysningerne til SKAT, Danmark, som vil videresende oplysningerne for udenlandske borgere til skattevæsener i de pågældende EU-lande. Det er vigtigt for os at pointere, at de indsendte omsætningsoplysninger ikke bliver optaget på din selvangivelse som skattepligtig indkomst. Det skyldes, at salg af private genstande ikke er skattepligtige, så længe genstandene ikke er indkøbt med salg for øje.

For at kunne indberette oplysningerne, har vi fra brugere, der er registreret med adgang til at sælge før 19. oktober 2023, brug for informationer, som vi ikke har registreret i dag i Danmarks Filatelist Forbund. Bl.a. CPR-nummer og fødselsdato på dig som sælger på DFF Netsalg, hvis du sælger som privatperson, og Firmanavn, CVR-nummer og momsnummer, hvis du sælger som firma. Det gælder for alle sælgere uanset, hvor du er bosiddende i Verden. I andre EU-lande kaldes personidentitetsnummeret et TIN nummer, og dette skal oplyses i stedet for CPR-nummeret. DFF har pligt til at verificere CPR/TIN-nummerets rigtighed inden der indberettes. DFF har udarbejdet skema, som du skal udfylde og indsende til DFF’s kontor via danfil@danfil.dk.

Vi er i DFF bevidst om, at personidentifikationsnumre som CPR/TIN numre er personfølsomme data, og at vi har pligt til at opbevare disse sikkert.

SKAT foreskriver, at vi i DFF har 60 dage til at indsamle de nødvendige oplysninger samt verificere, at oplysningerne er korrekte. Hvis ikke vi modtager korrekte oplysninger inden tidsfristen, har vi pligt til at lukke din afgang til at sælge på DFF Netsalg, hvilket vi vil være meget ked af at skulle gøre. 

Hvis du vil læse mere om den bekendtgørelse vi er blevet pålagt at følge, kan du gøre det via dette link:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1253

Vi skal fra Danmarks Filatelist Forbund side give udtryk for, at vi er kede af at være pålagt at skulle leve op til denne lovgivning for indberetning af salg via dff-netsalg.dk, idet det giver en masse ekstra administration. 

Danmarks Filatelist Forbund

Blokken 88

3460 Birkerød

E-mail: danfil@danfil.dk

DFF forbeholder sig retten til at ændre regler og vilkår uden varsel.

Regler og vilkår er ajourført pr. 19. oktober 2023